The Church of God 

Where Salvation Makes You A Member And Christ Is The Standard

GUESTBOOK

Hi, and thanks for visiting the Church of God in Jackson, MI via our website.  We would love to hear how this site has blessed you.  Please sign on if you are a member or join as a site member and leave your entry.

God Bless

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

282 Comments

Reply KRdiseame
3:58 AM on October 13, 2019 
Our employees firms create unique furnishings , and at the same time we pay close attention to requirements safety and functionality. We are cooperating with customer on of all stages produce comprehensive analysis location rooms ,produce advance calculations. In the event of occurrence questions . Kitchen renovations kew difficult event, if it perform on their own We in the firm General Partnership RDNWUN Laurelton work specialists, exactly they much understand about Kitchen renovations lower hutt. The Production Company provides high-quality Simple kitchen renovations by democratic rates . Experienced Masters with great experience work can help one hundred percent change in a matter of days . The price depends on selected style of kitchen. Any room apartments, houses, cottages or other housing Canarsie unique and contains individual high-functional load. All this mostly concerns kitchens. Homeadvisor kitchen remodel Dumbo - kitchen renovation nyc
Reply Mariaknosy
2:36 AM on October 12, 2019 
?об??й ден? Рекоменд?е? в?а? ??епа?а?? дл? ле?ени? Феб?ге? (?еб?ко??а? 40мг) - Febuget (Febuxostat 40mg)
Reply Kara13nzo
2:05 PM on October 11, 2019 
?о???а?, з?ела? мамка ? ог?омн?ми дойками ма????би??е? ?одном? ??н? бабка о?лизала вн??ке пизд? во в?ем? ма??ажа. ?омазав ?вои ?и?и и баг??н?? голово?к? ?лена, маман? пона?ал? ??ала ??ками ?а??и?а?? пени? па?ни?ки, а далее п?ин?ла?? д?о?и?? его ?об??венн?ми бол??ими, о?игенн?ми ?и??ми к?а?ив?й ле?бий?кий ?ек? ин?е?? в п??мом ??и?е. ?ми на ?к?ин?о? ??об? ?виде?? в?? ?ек??ал?но??? ??ой ?оз?елой мамо?ки!!!
Reply KelCada
10:11 PM on October 9, 2019 
Pepfiz Can I Purchase Provera Wakefield viagra Atlantic Drug Store Viagra Beneficios Propecia
Reply diseame
5:26 PM on October 8, 2019 
??ем изве??но, ??о online-знаком??ва ?а?е в?его мог?? ?азо?а?ов?ва??, по ??ой п?и?ине зде?? м? о?новали ?ов?еменн?й по??ал ? един??венной ?ел??: ?дела?? online-знаком??ва без опла??, легкими и ?влека?ел?н?ми в ин?е?е?а? каждого. ?е може?е в???е?и?? ?во? в?о??? половинк?? ?днако е??? пе?вокла??на? ал??е?на?ива - ???ани?? в?б-?ай?ов знаком??в не ?еги???и????? в ???ане. ?? може?е без п?облем в л?бое под?од??ее дл? ва? ли?но в?ем? ???ок под??ка?? ?од??венн?? д??? легко на ??ом ?пе? веб-?ай?е, где ма??? л?дей ежедневно бе?ед??? межд? ?обой.??его не?кол?ко мин?? милого кон?ак?а ??ме?? помен??? ва?? пов?едневна? жизн?, в ко?о?ой, наконе?, по?ели??? л?бов? и ?довол???вие. ?не зави?имо??и о? ?ого, где в? ли?но на?оди?е??, в ?а?ем го??да???ве либо в д??гом го??да???ве, ? ва? имее??? возможно??? знакоми???? ? м?ж?иной либо дамо? из Р?. ?л? ??ой ?ели не надо в?полн????? п?о?ед??? ?еги???а?ии, за?ем ??об? име?? до???п к базе данн??. ??ем изве??но, ??о онлайн-знаком??ва по??и в?егда они не да?? ??еб?емого ?ез?л??а?а, по ??ой п?и?ине зде?? м? об?азовали ??о? ?ай? ? одной ?ел??: ?дела?? онлайн-знаком??ва без опла??, легкими и ?влека?ел?н?ми ?ади аб?ол??но в?е?. ?б?ол??но не може?е ?аз??ка?? ?во? д??г?? половинк?? ?о имее??? в нали?ии л???а? ал??е?на?ива - ???ани?? ?ай?ов знаком??в без ?еги???а?ии в Ро??ии. ?ожно в л?бое под?од??ее именно дл? ва? ?вободное в?ем? ?ои?ка?? близк?? д??? зап?о??о на ??ом ?пе?иализи?ованном ин?е?не?-?ай?е, где ?????и г?аждан ежедневно кон?ак?и???? межд? ?обой.Тол?ко па?? мин??ок п?и??ного кон?ак?а позвол?? измени?? ва?? жизн?, в ней, наконе?, по?ви??? л?бов? и ?довол???вие. ?не зави?имо??и о? ?ого, где ли?но в? живе?е, в Ро??ии или в ином го??да???ве, ? ва? имее??? возможно??? знакоми???? ? м?ж?иной или жен?иной из ?а?его го??да???ва. ?л? ??ой ?ели вам не? н?жд? п?о?оди?? п?о?ед??? ?еги???а?ии на ?е?ви?е, даб? име?? возможно??? до???па к базе данн??. ??е ?азгово?? online и знаки внимани? в виде п?езен?ов о??а???? пе??онал?н?ми и не ?а?к??ва????. ? ?л??ае, е?ли ? ва? великое желание най?и д??г?? половинк? намного б????ее, ?оздай?е ??? ???ани??, на ко?о?ом ?або?ае? ??л?ги пе??онал?н?? ??ебований. Тем, к?о не л?би? ?пе?ки в пои?ке близкого ?еловека, имее? возможно??? на?лажда???? п?и??н?м об?ением. ??ганиз?й?е ?ебе надежд? ??а?? ??а??лив?м. Сай? знаком??в Тамбов : ?о?о???ана ?ай? знаком??в мо? ???ани?а вой?и
Reply centrsnabdiseame
3:31 PM on October 2, 2019 
?г?ега?о? Яндек? ?ак?и Сама?а позвол?е? л?д?м в?зва?? ав?о в л?бое ?добное вам в?ем?. ??оизве??и заказ ма?ин? можно ?е?ез ?пе? п?иложени? на ?еле?оне, заказав ма?ин? ? опе?а?о?а(позвонив ем?) или на ?ай?е Я.?ак?и Сама?а. След?е? ?каза?? ва? номе? ?еле?она, ад?е?, в?ем? когда необ?одима ав?омобил?. ?аказ?ва?? Яндек? ?ак?и ? де??ким к?е?лом дл? пе?евозки де?ок, ве?е?ом по?ле по?иделок л???е в?его п?ибегн??? к Я. ?ак?и, ?ем, нап?име?, ?е??? в ав?о не??езв?м, на вокзал или в а??опо?? ком?о??нее во?пол?зова???? ?ак?и и даже не д?ма?? где о??ави?? ?вой ??ан?по??. ?пла?а в?полн?е??? нали?н?м или безнали?н?м пе?еводом. ??ем? п?иезда Yandex ?ак?и ?о??авл?е? о? 5 до ?еми мин о?иен?и?ово?но. ?л??? ?або?? в на?ем Я ?ак?и: ?омен?ал?на? ?еги???а?и? в п?иложение, ?е о?ен? бол??а? коми??и?, ?пла?а мгновенна?, ?о??о?нн?й по?ок за?вок, ?и?пе??е? по??о?нно на ?в?зи. ?л? ?або?? в Yandex ?ак?и владел??? ав?омобил? н?жно за?еги???и?ова???? ли?но и ав?ома?ин?, ??о займе? п??? мин??. ?оми?и? аг?ега?о?а ?о??ави? не более двад?а?и п?о?ен?ов. ?? може?е без п?облем пол??а?? за?або?н?? пла?? в л?бое в?ем?. У ва? в?егда об?за?ел?но б?д?? заказ?. ? ?л??ае воп?о?ов ?може?е ?оедини???? ? к??гло???о?но ?або?а??ей ?л?жбой ?оп?овождени?. Яндек? ?ак?и да?? возможно??? л?д?м б????о дое?а?? до ме??а назна?ени?. ?аказ?ва? на?е Yandex ?ак?и в? пол??ае?е ?ика?н?й ?е?ви? в го?оде. ?ак?и ?або?а без ав?о - подкл??ение к ?ндек? ?ак?и
Reply Fueddy
4:29 AM on September 28, 2019 
?огда ? ав?о ??екло пок??вае??? ??е?инам ?о н?жна б?де? замена, ?о вам в ав?омобил?ном ?е?ви?е два вида ав?омобил?ного ??екла: ??а?ое и новое. Ре?ение п?инимае?е ?ол?ко в?. ?в?омобил?н?е ???кла, как и л?б?е д??гие ав?о зап. ?а??и ав?о, дел???? на подлинн?е и нео?игинал?н?е. Фи?менн?е ??еклов изго?овл????? либо на ав?обобил?ном заводе, занима??ем?? в?п??ком ма?ин, либо ? по??ав?иков ав?окон?е?на, в?п??ка??и? запа?н?е ?а??и по ли?ензии п?оизвод??ва, ?е ??о нап??м?? ???анавлива???? в п?оизводим?е ав?о??ан?по??а. ?агазин DDBM Industry веде? ?еализа?и? ?в?омобил?н?? ???кл по в?ей ???ане. У??ановкой ?в?о ???кл ?анимае??? на?а компани?. ?оли?овка ав?о??екл. ??ен? изве??н?м де?ек?ом на??о??его ?а?ки ??ало ??е?? лобов?м ???кло о? ав?о п?оз?а?но??и из-за по????о??ей, ?а?апин, как п?авило, о? ??еклоо?и??и?елей. ? ?год? за?и?? па??ажи?ов компании-п?оизводи?ели изго?авлива?? ав?омобил?н?е ???кла из довол?но м?гки? видов ??екла, ??о и делае? ??о? из??н ?а??о в???е?аем?м. Ча???е пов?еждени? ав?о ???кл б?ва??: незна?и?ел?н?е, гл?бокие, ??едние пов?еждени?. ?? ???анавливае? ав?о ???кла как на о?е?е??венн?е, ?ак и на за??бежн?е ?а?ки а ?акже на габа?и?н?е ав?ома?ин?. Ф??о изго?авливае? ав?о??екла под заказ. ??и?иал?н?й ?о?гов?й ?ен?? лобов?? ??екол в Сама?е к?пи?? лобовое ??екло
Reply Ellartexy
7:34 PM on September 27, 2019 
Viagra Prix Forum Viagra Entregado Rapido finasteride 1mg tablets for sale Prix Levitra Luxembourg
Reply LesNeette
10:59 PM on September 26, 2019 
Comment Faire Pour Obtenir Dapoxetine Retin A Without Prescription Usa Viagra Achat En France levitra generic Comprar Cialis Barcelona Online Clomid Acidose Lactique Viagra Und Cialis Als Verzogerungsmittel
Reply centrsnabFueddy
6:05 PM on September 26, 2019 
Се?ви? Яндек? ?ак?и Сама?а-??о ?о?о?а? возможно??? заказа?? ав?омобил? б????о и к?да ?годно. Сдела?? заказ ав?о в? може?е 3 ?по?обами: на ?ай?е Яндек? ?ак?и, ?е?ез опе?а?о?а позвонив нам или во?пол?зовав?и?? мобил?н?м п?иложением. ?адо напи?а?? в?ем? когда необ?одима ма?ина, ли?н?й номе? мобил?ного, ад?е?. ?аказ?ва?? ?ак?и ? де??ким ав?о к?е?лом дл? пе?евозки де?ок, ве?е?ом по?ле в???е? надежнее п?ибегн??? к Яндек? ?ак?и, ?ем ?е??? в ??ан?по??ное ??ед??во не??езв?м, на вокзал или в а??опо?? ?покойнее пол?зова???? Yandex ?ак?и и даже не и?ка?? где ?азме??и?? ?вой ??ан?по??. Ра???? о???е??вл?е??? безнали?н?м или нали?н?м пе?еводом. ??ем? под?езда Я. ?ак?и ?о??авл?е? о? 5 до де???и мин о?иен?и?ово?но. ?л??? ?або?? в Яндек? ?ак?и: ?????а? ?еги???а?и? в п?иложение, ?е о?ен? бол??а? коми??и?, ??пла?? мгновенн?е, ?о??о?нн?й по?ок за?вок, ?и?пе??е? к??гло???о?но на ?в?зи. ?л? в?полнени? ?або? в Я. ?ак?и води?ел? ??еб?е??? о?о?ми???? ?амом? и ??ед??во пе?едвижени?, ??о в ?елом займ?? не бол??е 5 мин??. ?оми?и? аг?ега?о?а ?о??ави? не ?в??е п??над?а?? %. ?озможно пол??и?? за?пла?? в л?бое в?ем?. У ва? по??о?нно об?за?ел?но б?д?? за?вки. ? ?л??ае воп?о?ов возможно ?в?за???? ? к??гло???о?но дей??в???ей ?л?жбой подде?жки. Яндек? ?ак?и помогае? л?д?м б????о дое?а?? до н?жного ме??а. ?аказ?ва? данное Я. ?ак?и в? пол??ае?е наил???ий ?е?ви? в г. Сама?а. ?ндек? ?ак?и ?або?а на ма?ине ?и?м? - ?або?а ?ак?и на ли?ном ав?о
Reply Lesagox
10:48 AM on September 24, 2019 
Viagra Cost Onlinepharmacy24 Lasix Delivered Overnight viagra Comprare Viagra Generico Side Effects Keflex
Reply morganinhek
5:44 AM on September 23, 2019 
https://amzn.to/2kY834P Zelta RFID Blocking Card, Blocker Karte Fekosteows
Reply fionainhek
8:45 PM on September 19, 2019 
Reply otradainhek
6:03 PM on September 16, 2019 
Reply PeterElund
5:44 AM on August 18, 2019 
Reply PeterElund
9:52 AM on August 16, 2019 
canadian drug stores pharmacy technician training online canada pharmacy online
Reply KennyCer
2:41 PM on August 14, 2019 
Loan Service USA is an online marketplace that connects those looking someone is concerned payday loans with a network of lenders. www.loansreviewsusa.com
Reply Briantox
12:40 PM on August 14, 2019 
Reply Briantox
9:56 AM on August 13, 2019 
Reply Brianmak
1:39 PM on August 12, 2019 
Reply JamaalDorry
1:26 AM on August 11, 2019 
buy generic propecia purchase propecia online no prescription order propecia
Reply JamaalDorry
3:51 AM on August 10, 2019 
propecia cheap purchase propecia online no prescription buy propecia uk
Reply Bro Lanny
11:32 PM on June 3, 2016 

J, Great job on the new look!! We needed that.

Reply Donnie G
5:58 PM on May 22, 2014 

Thank God for my unbringing in the COG of Jackson Mi and the saints and family there!  Your prayers is why I am saved today, and I look forward to fellowshipping with the saints there soon.  God saved me almsot 2 months ago, after wanting NOTHING to do with church or COG God continued to deal with me heart, and I am ever grateful for that.  I've known the truth and have tried everything else almsot when it comes to religion or spirituality, but nothing compares to true Salvation and the Peace and Joy it brings!  I love the Saints and thank God for your prayers and ask that you continue to hold me and my family up!  Thanks!!!

Reply TROY JORDAN JR
2:42 AM on April 29, 2012 
 1. I love the church of God,
  The house that Jesus built,
  And purchased by the precious blood,
  For us He freely spilt.

  • Refrain:
   Upon the sure foundation,
   Not laid by human hand,
   The glorious Rock, Christ Jesus,
   The church shall ever stand.
 2. Thou blessed bride of Christ!
  Oh, lovely one, so pure!
  Eternity adds bliss to bliss;
  Thy happiness is sure.
 3. Refrain:
  Upon the sure foundation,
  Not laid by human hand,
  The glorious Rock, Christ Jesus,
  The church shall ever stand

 

 1. Redeemed by Christ alone,
  Cleansed in His precious blood;
  Secure while endless ages roll,
  Kept by the pow’r of God.
 2. Refrain:
  Upon the sure foundation,
  Not laid by human hand,
  The glorious Rock, Christ Jesus,
  The church shall ever stand
 3. The Bridegroom soon will come,
  His bride arrayed in white,
  Unto Himself He will receive,
  To dwell in endless light
 4. .Refrain:
  Upon the sure foundation,
  Not laid by human hand,
  The glorious Rock, Christ Jesus,
  The church shall ever stand